Content of issue 09, volume 32, 2019

To 50th anniversary of the Institute of Atmospheric Optics SB RAS

Ptashnik I. V. Preface. P.

Bibliographic reference

Ptashnik I. V. Preface . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190901 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference

Banakh V. A. Lidar methods and means for the study atmospheric of turbulence developed at Institute of Atmospheric Optics SB RAS . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190902 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Banakh V.A. Lidar Methods and Tools for Studying the Atmospheric Turbulence at the Institute of Atmospheric Optics // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 1–9.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Perevalov V. I., Ponomarev Yu. N., Ptashnik I. V., Sinitsa L. N. High-resolution molecular spectroscopy at IAO SB RAS. Current status of theoretical and experimental investigations . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190903 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Perevalov V.I., Ponomarev Yu.N., Ptashnik I.V. and Sinitsa L.N. High-Resolution Molecular Spectroscopy at the Institute of Atmospheric Optics: Current Status of Theoretical and Experimental Research // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 10–26.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Panchenko M. V., Kabanov M. V., Pkhalagov Yu. A., Belan B. D., Kozlov V. S., Sakerin S. M., Kabanov D. M., Uzhegov V. N., Shchelkanov N. N., Pol'kin V. V., Terpugova S. A., Tolmachev G. N., Yausheva E. P., Arshinov M. Yu., Simonenkov D. V., Shmargunov V. P., Chernov D. G., Turchinovich Yu. S., Pol'kin Vas. V., Zhuravleva T. B., Nasrtdinov I. M., Zenkova P. N. Comprehensive studies of tropospheric aerosol at the IAO SB RAS (stages of development) . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190904 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Panchenko M.V., Kabanov M.V., Pkhalagov Yu.A., Belan B.D., Kozlov V.S., Sakerin S.M., Kabanov D.M., Uzhegov V.N., Shchelkanov N.N., Polkin V.V., Terpugova S.A., Tolmachev G.N., Yausheva E.P., Arshinov M.Yu., Simonenkov D.V., Shmargunov V.P., Chernov D.G., Turchinovich Yu.S., Pol’kin Vas.V., Zhuravleva T.B., Nasrtdinov I.M. and Zenkova P.N. Integrated Studies of Tropospheric Aerosol at the Institute of Atmospheric Optics (Development Stages) // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 27–41.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Apeksimov D. V., Geints Yu. E., Zemlyanov A. A., Kabanov A. M., Matvienko G. G., Oshlakov V. K. Control of characteristics multiple filamentation of femtosecond laser pulses in air . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. 717-725. DOI: 10.15372/AOO20190905 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Apeksimov D.V., Geints Yu.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G. and Oshlakov V.K. Control of Multiple Filamentation of Femtosecond Laser Pulses in Air // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 42–50.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Matvienko G. G., Bаbushkin P. A., Bobrovnikov S. M., Borovoy A. G., Bochkovskii D. A., Galileiskii V. P., Grishin A. I., Dolgii S. I., Elizarov A. I., Kokarev D. V., Konoshonkin A. V., Kryuchkov A. V., Kustova N. V., Nevzorov A. V., Marichev V. N., Morozov A. M., Oshlakov V. K., Romanovskii O. A., Sukhanov A. Ya., Trifonov D. A., Yakovlev S. V., Sadovnikov S. A., Nevzorov A. A., Kharchenko O. V. Laser and optical sensing of atmosphere . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190906 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Matvienko G.G., Babushkin P.A., Bobrovnikov S.M., Borovoi A.G., Bochkovskii D.A., Galileiskii V.P., Grishin A.I., Dolgii S.I., Elizarov A.I., Kokarev D.V., Konoshonkin A.V., Kryuchkov A.V., Kustova N.V., Nevzorov A.V., Marichev V.N., Morozov A.M., Oshlakov V.K., Romanovskii O.A., Sukhanov A.Ya., Trifonov D.A., Yakovlev S.V., Sadovnikov S.A., Nevzorov A.A. and Kharchenko O.V. Laser and Optical Sounding of the Atmosphere // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 51–68.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Dimaki V. A., Sokovikov V. G., Torgaev S. N., Trigub M. V., Troitskii V. O., Shiyanov D. V. Metal vapor lasers . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190907 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Dimaki V.A., Sokovikov V.G., Torgaev S.N., Trigub M.V., Troitskii V.O. and Shiyanov D.V. Metal Vapor Lasers // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 69–79.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Belov V. V., Tarasenkov M. V., Engel' M. V., Gridnev Yu. V., Zimovaya A. V., Poznaharev E. S., Abramochkin V. N., Fedosov A. V., Kudryavtsev A. N. Atmospheric correction of satellite images of the Earth surface in the optical wave length range. Optical communication based on scattered radiation . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190908 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Belov V.V., Tarasenkov M.V., Engel M.V., Gridnev Yu.V., Zimovaya A.V., Abramochkin V.N., Poznakharev E.S., Fedosov A.V. and Kudryavtsev A.N. Atmospheric Correction of Satellite Images of the Earth’s Surface in the Optical Wavelength Range. Optical Communication Based on Scattered Radiation // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 80–84.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Lukin V. P., Antoshkin L. V., Bol'basova L. A., Botygina N. N., Emaleev O. N., Kanev F. Yu., Konyaev P. A., Kopylov E. A., Lavrinov V. V., Lavrinova L. N., Makenova N. A., Nosov V. V., Nosov E. V., Torgaev A. V. The history of the development and establishment of adaptive optics at the IOA SB RAS . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190909 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Lukin V.P., Antoshkin L.V., Bolbasova L.A., Botygina N.N., Emaleev O.N., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Makenova N.A., Nosov V.V., Nosov E.V. and Torgaev A.V. The History of the Development and Genesis of Works on Adaptive Optics at the Institute of Atmospheric Optics // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 85–103.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Antokhina O. Yu., Аntokhin P. N., Arshinova V. G., Arshinov M. Yu., Belan B. D., Belan S. B., Davydov D. K., Dudorova N. V., Ivlev G. A., Kozlov A. V., Krasnov O. A., Maksyutov Sh. Sh., Machida Toshinobu., Panchenko M. V., Pestunov D. A., Rasskazchikova T. M., Savkin D. E., Sasakawa Motoki., Simonenkov D. V., Sklyadneva T. K., Tolmachev G. N., Fofonov A. V. Dynamics of the greenhouse gas concentrations in Western Siberia . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190910 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference

Odintsov S. L. Development and application of acoustic facilities for diagnostics of the atmospheric boundary layer . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. . DOI: 10.15372/AOO20190911 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Odintsov S.L. Development and Use of Acoustic Tools for Diagnostics of the Atmospheric Boundary Layer // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 104–108.
Copy the reference to clipboard
Open the english version

Bibliographic reference

Aksenov V. P., Dudorov V. V., Kolosov V. V. Atmospheric singular optics: from wave front dislocations to synthesis of vortex laser beams . // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. 792-798. DOI: 10.15372/AOO20190912 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Bibliographic reference to english version

Aksenov V.P., Dudorov V.V. and Kolosov V.V. Singular Atmospheric Optics: From Wavefront Dislocations to Synthesis of Vortex Laser Beams // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 01. pp. 109–115.
Copy the reference to clipboard
Open the english version