Content of issue 09, volume 32, 2019

To 50th anniversary of the Institute of Atmospheric Optics SB RAS

 1. Ptashnik I.V. Preface. P.
  Bibliographic reference:
  Ptashnik I.V. Preface. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 2. Banakh V.A. Lidar methods and means for the study atmospheric of turbulence developed at Institute of Atmospheric Optics SB RAS. P.
  Bibliographic reference:
  Banakh V.A. Lidar methods and means for the study atmospheric of turbulence developed at Institute of Atmospheric Optics SB RAS. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 3. Perevalov V.I., Ponomarev Yu.N., Ptashnik I.V., Sinitsa L.N. High-resolution molecular spectroscopy at IAO SB RAS. Current status of theoretical and experimental investigations. P.
  Bibliographic reference:
  Perevalov V.I., Ponomarev Yu.N., Ptashnik I.V., Sinitsa L.N. High-resolution molecular spectroscopy at IAO SB RAS. Current status of theoretical and experimental investigations. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 4. Panchenko M.V., Kabanov M.V., Pkhalagov Yu.A., Belan B.D., Kozlov V.S., Sakerin S.M., Kabanov D.M., Uzhegov V.N., Shchelkanov N.N., Pol'kin V.V., Terpugova S.A., Tolmachev G.N., Yausheva E.P., Arshinov M.Yu., Simonenkov D.V., Shmargunov V.P., Chernov D.G., Turchinovich Yu.S., Pol'kin Vas.V., Zhuravleva T.B., Nasrtdinov I.M., Zenkova P.N. Comprehensive studies of tropospheric aerosol at the IAO SB RAS (stages of development). P.
  Bibliographic reference:
  Panchenko M.V., Kabanov M.V., Pkhalagov Yu.A., Belan B.D., Kozlov V.S., Sakerin S.M., Kabanov D.M., Uzhegov V.N., Shchelkanov N.N., Pol'kin V.V., Terpugova S.A., Tolmachev G.N., Yausheva E.P., Arshinov M.Yu., Simonenkov D.V., Shmargunov V.P., Chernov D.G., Turchinovich Yu.S., Pol'kin Vas.V., Zhuravleva T.B., Nasrtdinov I.M., Zenkova P.N. Comprehensive studies of tropospheric aerosol at the IAO SB RAS (stages of development). // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 5. Apeksimov D.V., Geints Yu.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K. Control of characteristics multiple filamentation of femtosecond laser pulses in air. P. 717-725
  Bibliographic reference:
  Apeksimov D.V., Geints Yu.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K. Control of characteristics multiple filamentation of femtosecond laser pulses in air. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. 717-725 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 6. Matvienko G.G., Bаbushkin P.A., Bobrovnikov S.M., Borovoy A.G., Bochkovskii D.A., Galileiskii V.P., Grishin A.I., Dolgii S.I., Elizarov A.I., Kokarev D.V., Konoshonkin A.V., Kryuchkov A.V., Kustova N.V., Nevzorov A.V., Marichev V.N., Morozov A.M., Oshlakov V.K., RomanovskiI O.A., Sukhanov A.Ya., Trifonov D.A., Yakovlev S.V., Sadovnikov S.A., Nevzorov A.A., Kharchenko O.V. Laser and optical sensing of atmosphere. P.
  Bibliographic reference:
  Matvienko G.G., Bаbushkin P.A., Bobrovnikov S.M., Borovoy A.G., Bochkovskii D.A., Galileiskii V.P., Grishin A.I., Dolgii S.I., Elizarov A.I., Kokarev D.V., Konoshonkin A.V., Kryuchkov A.V., Kustova N.V., Nevzorov A.V., Marichev V.N., Morozov A.M., Oshlakov V.K., RomanovskiI O.A., Sukhanov A.Ya., Trifonov D.A., Yakovlev S.V., Sadovnikov S.A., Nevzorov A.A., Kharchenko O.V. Laser and optical sensing of atmosphere. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 7. Dimaki V.A., Sokovikov V.G., Torgaev S.N., Trigub M.V., Troitskii V.O., Shiyanov D.V. Metal vapor lasers. P.
  Bibliographic reference:
  Dimaki V.A., Sokovikov V.G., Torgaev S.N., Trigub M.V., Troitskii V.O., Shiyanov D.V. Metal vapor lasers. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 8. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Engel' M.V., Gridnev Yu.V., Zimovaya A.V., Poznaharev E.S., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N. Atmospheric correction of satellite images of the Earth surface in the optical wave length range. Optical communication based on scattered radiation. P.
  Bibliographic reference:
  Belov V.V., Tarasenkov M.V., Engel' M.V., Gridnev Yu.V., Zimovaya A.V., Poznaharev E.S., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N. Atmospheric correction of satellite images of the Earth surface in the optical wave length range. Optical communication based on scattered radiation. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 9. Lukin V.P., Antoshkin L.V., Bol'basova L.A., Botygina N.N., Emaleev O.N., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Makenova N.A., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. The history of the development and establishment of adaptive optics at the IOA SB RAS. P.
  Bibliographic reference:
  Lukin V.P., Antoshkin L.V., Bol'basova L.A., Botygina N.N., Emaleev O.N., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Makenova N.A., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. The history of the development and establishment of adaptive optics at the IOA SB RAS. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 10. Antokhina O.Yu., Аntokhin P.N., Arshinova V.G., Arshinov M.Yu., Belan B.D., Belan S.B., Davydov D.K., Dudorova N.V., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Krasnov O.A., Maksyutov Sh.Sh., Machida Toshinobu., Panchenko M.V., Pestunov D.A., Rasskazchikova T.M., Savkin D.E., Sasakawa Motoki., Simonenkov D.V., Sklyadneva T.K., Tolmachev G.N., Fofonov A.V. Dynamics of the greenhouse gas concentrations in Western Siberia. P.
  Bibliographic reference:
  Antokhina O.Yu., Аntokhin P.N., Arshinova V.G., Arshinov M.Yu., Belan B.D., Belan S.B., Davydov D.K., Dudorova N.V., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Krasnov O.A., Maksyutov Sh.Sh., Machida Toshinobu., Panchenko M.V., Pestunov D.A., Rasskazchikova T.M., Savkin D.E., Sasakawa Motoki., Simonenkov D.V., Sklyadneva T.K., Tolmachev G.N., Fofonov A.V. Dynamics of the greenhouse gas concentrations in Western Siberia. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 11. Odintsov S.L. Development and application of acoustic facilities for diagnostics of the atmospheric boundary layer. P.
  Bibliographic reference:
  Odintsov S.L. Development and application of acoustic facilities for diagnostics of the atmospheric boundary layer. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 12. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Atmospheric singular optics: from wave front dislocations to synthesis of vortex laser beams. P.
  Bibliographic reference:
  Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Atmospheric singular optics: from wave front dislocations to synthesis of vortex laser beams. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
  Copy the reference to clipboard