Content of issue 02, volume 27, 2014

Topical issue. Proceedings of the XIX International Joint Symposium on Atmospheric and Ocean Optics and Atmospheric Physics

 1. RomanovskiI O.A. Preface. P. 99
  Bibliographic reference:
  RomanovskiI O.A. Preface. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 99 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 2. Polskikh S.D., Semenov P.A. Adaptive optics system, based on the Gerchberg–Saxton algorithm, for phase-locking of single-mode lasers. P. 100–104
  Bibliographic reference:
  Polskikh S.D., Semenov P.A. Adaptive optics system, based on the Gerchberg–Saxton algorithm, for phase-locking of single-mode lasers. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 100–104 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 3. Bol'basova L.A., Lukin V.P. Residual phase distortions at correction with laser guide star. P. 105–110
  Bibliographic reference:
  Bol'basova L.A., Lukin V.P. Residual phase distortions at correction with laser guide star. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 105–110 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 4. Bychkov V.V., Nepomnjashchii Yu.A., Perezhogin A.S., Shevtsov B.M., Polekh N.M. Lidar reflections of upper atmosphere of Kamchatka by results of observations in 2008. P. 111–116
  Bibliographic reference:
  Bychkov V.V., Nepomnjashchii Yu.A., Perezhogin A.S., Shevtsov B.M., Polekh N.M. Lidar reflections of upper atmosphere of Kamchatka by results of observations in 2008. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 111–116 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 5. Ivanov V.N., Zubachev D.S., Korshunov V.A., Lapshin V.B., Ivanov M.S., Galkin K.A., Gubko P.A., Antonov D.L., Tulinov G.F., Cheremisin A.A., Novikov P.V., Nikolashkin S.V., Titov S.V., Marichev V.N. Lidar observations of stratospheric aerosol traces of Chelyabinsk meteorite. P. 117–122
  Bibliographic reference:
  Ivanov V.N., Zubachev D.S., Korshunov V.A., Lapshin V.B., Ivanov M.S., Galkin K.A., Gubko P.A., Antonov D.L., Tulinov G.F., Cheremisin A.A., Novikov P.V., Nikolashkin S.V., Titov S.V., Marichev V.N. Lidar observations of stratospheric aerosol traces of Chelyabinsk meteorite. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 117–122 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 6. Matvienko G.G., RomanovskiI O.A., Kharchenko O.V., Yakovlev S.V. Simulation of lidar measurements of profiles of atmospheric meteorological parameters using overtone CO laser. P. 123–125
  Bibliographic reference:
  Matvienko G.G., RomanovskiI O.A., Kharchenko O.V., Yakovlev S.V. Simulation of lidar measurements of profiles of atmospheric meteorological parameters using overtone CO laser. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 123–125 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 7. Rakhimov R.F., Kozlov V.S., Panchenko M.V., Tumakov A.G., Shmargunov V.P. Properties of atmospheric aerosol in the plumes of forest fires according to the spectronephelometric measurements. P. 126–133
  Bibliographic reference:
  Rakhimov R.F., Kozlov V.S., Panchenko M.V., Tumakov A.G., Shmargunov V.P. Properties of atmospheric aerosol in the plumes of forest fires according to the spectronephelometric measurements. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 126–133 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 8. Kovalenko V.A., Zherebtsov G.A. Influence of solar activity on climate changes. P. 134–138
  Bibliographic reference:
  Kovalenko V.A., Zherebtsov G.A. Influence of solar activity on climate changes. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 134–138 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 9. Dvoretskaya I.V., Kruchenitskii G.M., Matvienko G.G., Stanevich I.I. Astronomic factors in the long-term evolution of the Earth’s climate. P. 139–149
  Bibliographic reference:
  Dvoretskaya I.V., Kruchenitskii G.M., Matvienko G.G., Stanevich I.I. Astronomic factors in the long-term evolution of the Earth’s climate. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 139–149 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 10. Romanov A.N., Khvostov I.V., Pavlov V.E., Vinokurov Yu.I. Remote monitoring of wetlands in West Siberia using SMOS satellite data. P. 150–153
  Bibliographic reference:
  Romanov A.N., Khvostov I.V., Pavlov V.E., Vinokurov Yu.I. Remote monitoring of wetlands in West Siberia using SMOS satellite data. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 150–153 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 11. Kirichenko K.E., Kovalenko V.A., Molodykh S.I. The manifestation of solar activity in the sea surface temperature. P. 154–157
  Bibliographic reference:
  Kirichenko K.E., Kovalenko V.A., Molodykh S.I. The manifestation of solar activity in the sea surface temperature. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 154–157 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 12. Kurkin V.I., Laryunin O.A., Podlesnyi A.V., Pezhemskaya M.D., Chistyakova L.V. The study of morphological characteristics of travelling ionospheric disturbances using quasi-vertical ionospheric sounding data. P. 158–163
  Bibliographic reference:
  Kurkin V.I., Laryunin O.A., Podlesnyi A.V., Pezhemskaya M.D., Chistyakova L.V. The study of morphological characteristics of travelling ionospheric disturbances using quasi-vertical ionospheric sounding data. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 158–163 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 13. Kolotkov G.A., Penin S.T. Radiation power calculation of stationary radioactive emission of radiochemical plant at 1420 and 1665–1667 MHz frequencies. P. 164–166
  Bibliographic reference:
  Kolotkov G.A., Penin S.T. Radiation power calculation of stationary radioactive emission of radiochemical plant at 1420 and 1665–1667 MHz frequencies. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 164–166 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard
 14. Sivokon’ V.P., Cherneva N.V., Druzhin G.I., Sannikov D.V. Amplitude modulation of whistlers. P. 167–172
  Bibliographic reference:
  Sivokon’ V.P., Cherneva N.V., Druzhin G.I., Sannikov D.V. Amplitude modulation of whistlers. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 02. P. 167–172 [in Russian].
  Copy the reference to clipboard