Vol. 35, issue 08, article # 6

Khalifaeva Sh. Kh., Abdullaev S. F., Maslov V. A., Rakhmatov M. N. Variations in the concentrations of heavy metals in dust aerosol in the southern and central Tajikistan. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 08. P. 632–637. DOI: 10.15372/AOO20220806 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

Представлены межгодовые вариации содержания тяжелых металлов (ТМ): Co, As, Ni, Pb, Zn, Cu, Fe2O3, V, MnO2, Cr, TiO2, Sr в пробах атмосферного аэрозоля южной и центральной частей Таджикистана. Приведены статистические параметры содержания ТМ 1-го, 2-го и 4-го классов опасности в пробах пыли. Проведен корреляционный анализ концентраций некоторых ТМ. Построены обратные траектории движения воздушных масс по модели HYSPLIT, соответствующие возможному переносу загрязняющих веществ.

Keywords:

elemental composition, heavy metal, correlation analysis, reverse trajectore, atmospheric aerosol, dust storm, statistical analysis, interannual variation

References:

1. Pachenko M.V., Terpugova S.A., Bodhaine B.A., Isakov A.A., Sviridenkov M.A., Sokolik I.N., Romashova E.V., Nazarov B.I., Shukurov A.K., Chistyakova E.I. Optical investigation of dust storms during U.S.S.R.-U.S. Experiments in Tajikistan, 1989 // J. Atmos. Environ. 1993. V. 27A, N 16. P. 2503–2508.
2. Panchenko M.V., Pol'kin V.V., Phalagov Yu.A., Shchelkanov N.N. Statisticheskie svyazi opticheskih i mikrofizicheskih harakteristik aerozolya aridnoj zony // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 8. P. 905–912.
3. Phalagov Yг.A., Uzhegov V.N., Sрсрelkanov N.N. Aerozol'noe oslablenie opticheskogo izlucheniya v atmosfere aridnoj zony // Optika atmosf. i okeana. 1994. V. 7, N 10. P. 1318–1329.
4. Shahadev R., Saikia K. Advanced micro- and nanoscale characterization techniques for carbonaceous aerosols // Nanomaterials in Analytical Chemistry. Modern Trends in Analysis. England: Elsevier, 2020. P. 449–472.
5. Seinfeld J.H. Tropospheric сhemistry and composition. Aerosols/Particles // Encyclopedia of Atmospheric Sciences. England: Academic Press, 2003. P. 2349–2354.
6. Lakshmi N.S., Sung-Ok Baek. Determination of heavy metals in the ambient atmosphere // Toxicol. Ind. Health. 2017. V. 33, N 1. P. 79–96.
7. Abdullaev S.F., Maslov V.A., Nazarov B.I., Kadirova H.I., Karieva R.A. Izotopnyj sostav pylevogo aerozolya Tadzhikistana // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 2. P. 114–120.
8. Nazarov B.I., Abdullaev S.F., Maslov V.A. Atmosfernyj aerozol' Tsentral'noj Azii. Dushanbe: Donish, 2017. 416 p.
9. Krapivtseva T.V., Krivchikova T.V., Shukurov A.H. Ob aerosinopticheskih usloviyah v period sovetsko-amerikanskogo pylevogo eksperimenta v Tadzhikistane v sentyabre 1989 year // Sovetsko-amerikanskij eksperiment po izucheniyu aridnogo aerozolya. NPO «Tajfun». SPb. 1992. P. 20–24.
10. Izrael' Yu.A. Ekologiya i kontrol' sostoyaniya prirodnoj sredy. L.: Gidrometeoizdat, 1984. 560 p.
11. Krogstad T. Methods for soil analysis (in Norwegian) // NLH report N6. Institutt for Jordfag, Ås-NLH. 1992. ISSN 0803-1304. 32 p.
12. Metodika vypolneniya izmerenij massovoj doli metallov i oksidov metallov v poroshkoobraznyh probah pochv metodom rentgenofluorestsentnogo analiza // M 049-P/04. NPO «Spektron». SPb, 2004. 20 p.
13. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu tyazhelyh metallov v pochvah sel'hozugodij i produktsii rastenievodstva. M.: TsINAO, 1989. 62 p.
14. Rakhmatov M.N., Abdullaev S.F. Soderzhanie tyazhelyh metallov v pylevom aerozole i pochvah Severnogo Tadzhikistana // Optika atmosf. i okeana. 2021. V. 34, N 2. P. 112–121; Rakhmatov M.N., Abdullaev S.F. The content of heavy metals in dust aerosol and soils of northern Tajikistan // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 3. P. 212–221.
15. Muller G. Index of geo-accumulation in sediments of the Rhine River. // Geo J. 1969. V. 2, N 3. Р. 108–118.
16. Ji Y., Feng Y., Wu J., Zhu T., Bai Z., Duan C. Using geoaccumulation index to study source profiles of soil dust in China // J. Environ. Sci. 2008. V. 20. P. 571–578.
17. Abdullaev S.F., Maslov V.A., Nazarov B.I., Madvaliev U., Davlatshoev T. Soderzhanie elementov v probah pochv i pylevogo aerozolya v Tadzhikistane // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 2. P. 143–152; Abdullaev S.F., Maslov V.A., Nazarov B.I., Madvaliev U., Davlatshoev T. The elemental composition of soils and dust aerosol in the south-central part of Tajikistan // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 4. P. 347–358.
18. URL: https://ready.arl.noaa.gov/index.php (data obrashcheniya: 12.01.2022).
19. Draxler R.R. Taylor A.D. Horizontal dispersion parameters for long-range transport modeling // J. Appl. Meteorol. 1982. P. 367–372.
20. Draxler R.R., Hess G.D. Description оf the HYSPLIT-4 modeling System // NOAA Technical Memorandum ERL ARL-224/-1997. P. 1–22.
21. Draxler R.R. The accuracy of trajectories during ANATEX calculated using dynamic model analyses versus rawinsonde observations // J. Appl. Meteorol. 1991. V. 30, iss. 10. P. 1446–1467.
22. Hurley P. PARTPUFF – a Lagrangian particle-puff approach for plume dispersion modeling applications // J. Appl. Meteorol. 1994. V. 33, N 2. P. 285–294.
23. Moody J.L., Galusky J.A., Galloway J.N. The use of atmospheric transport pattern recognition techniques in understanding variation in precipitation chemistry // Atmos. Depos. 1989. N 179. P. 119–125.
24. Stein А., Draxler R.R. Rolph G.D., Stunder B.J., Cohen M., Ngan F. NOAA’s HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system // Bull. Am. Meteorol. Soc. 2015. V. 96. P. 2059–2077.