Vol. 32, issue 06, article # 5

Zakharenko V.S., Daibova E.B. Surface properties of aerosol particles obtained by dispersing a cassiterite crystal under tropospheric conditions. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 06. P. 449–452 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The adsorption layer of aerosol microparticles from cassiterite mainly containing tin dioxide is studied under ambient conditions, as well as the kinetics of dark and photoinduced processes. The quantum yield of carbon dioxide photodesorption is estimated and its spectral dependence is derived. Carbon dioxide photodesorption is observed in the intrinsic absorption region of tin dioxide; it is one of the stages of carbon monoxide photocatalytic reaction.

Keywords:

cassiterite mineral, precipitated aerosol, ambient air, composition of adsorbed layer, photodesorption, quantum yield

References:

 1. Kostov I. Mineralogiya. M.: Mir, 1971. 584 p.
 2. Goronovskij I.T., Nazarenko Yu.P., Nekryach U.F. Kratkij spravochnik po himii. Kiev: Izd-vo AN USSR, 1962. 659 p.
 3. Zaharenko V.S., Mosejchuk A.N. Adsorbtsiya freonov karbonatom kal'tsiya v usloviyah atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2005. V. 18, N 5–6. P. 506–510.
 4. Zaharenko V.S., Dajbova Е.B. Fiziko-himicheskie svojstva osazhdennogo aerozolya, poluchennogo iz kristalla minerala, brusita Mg(OH)2, v usloviyah okruzhayushchego vozduha // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 8. P. 738–742.
 5. Isidorov V.A. Organicheskaya himiya atmosfery. SPb.: Himiya, 1992. 165 p.
 6. Brimblkumb P. Sostav i himiya atmosfery. M.: Mir, 1988. 351 p.
 7. Thornton E.W., Harrison Ph.G. Tinoxide surface. Part 1. Surface hydroxyl groups and chemisorption of carbon dioxide and carbon monoxide on tin (IV) oxide // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1975. V. 71, N 2. P. 461–467.
 8. Harrison Ph.G., Thornton E.W. Tin oxide surface. Part 9. Infrared study of the adsorption of CO, NO, and CO + NO mixtures on Tin (IV) oxide // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1978. V. 74, N 11. P. 2703–2713.
 9. Basov L.L., Kotel'nikov V.A., Lisachenko A.A., Rapoport V.L., Solonitsyn Yu.P. Fotosorbtsiya prostyh gazov i fotodissotsiatsi adsorbirovannyh molekul na okisnyh adsorbentah // Uspekhi fotoniki. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1969. N 1. P. 78–111.
 10. Jerzebski Z.M., Morton J.P. Physical properties of SnO2 materials: III. Optical properties // J. Electrochem. Soc. 1976. V. 123, iss. 10. P. 333C–346C.
 11. Zaharenko V.S., Cherkashin A.Е. Issledovanie protsessov, proiskhodyashchih na poverhnosti dvuokisi olova pri vozdejstvii kvantov vidimoj oblasti spektra // 2 Vsesoyuznoe soveshchanie «Vozdejstvie ioniziruyushchego izlucheniya na geterogennye sistemy». Kemerovo: Izd-vo Kem. gos. un-ta, 1979. P. 70–72.
 12. Volodin A.M., Cherkashin A.E., Zakharenko V.S. Spectral dependence of photocatalytic CO oxidation on rutile // React. Kinet. Catal. Lett. 1979. V. 10, N 4. P. 329–332.
 13. Zaharenko V.S., Cherkashin A.Е., Kejer N.P., Koshcheev S.V. Spektral'naya zavisimost' fotoadsorbtsii kisloroda i fotokataliticheskogo okisleniya okisi ugleroda na okisi tsinka i ee tverdyh rastvorah s okis'yu litiya i okis'yu alyuminiya // Kinetika i kataliz. 1975. V. 16, N 1.P. 182–189.
 14. Zaharenko V.S., Cherkashin A.Е., Kejer N.P., Gerasimova G.F. Spektral'naya zavisimost' fotoadsorbtsii kisloroda na okisi tsinka i tverdyh rastvorah okisi tsinka s okis'yu litiya i okis'yu alyuminiya // Kinetika i kataliz. 1975. V. 16, N 1. P. 174–181.
 15. Zaharenko V.S., Filimonov A.P. Fotohimicheskie svojstva poroshkoobraznogo dioksida titana, poluchennogo iz monokristalla rutila v usloviyah okruzhayushchego vozduha // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 6. P. 611–614.

Back